Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Na prowadzenie księgi podatkowej przychodów i rozchodów najchętniej decydują się małe przedsiębiorstwa. Umożliwia ona uproszczoną ewidencję podatkową, uwzględniającą osiągnięte w działalności przychody oraz poniesione koszty. Może być prowadzona przez:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spełniające status małego podatnika i rozliczające się zgodnie ze skalą podatkową lub podatkiem liniowym,
  • spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właściciele to osoby fizyczne,

Księgę przychodów i rozchodów można wybrać w momencie zakładania działalności gospodarczej lub w trakcie jej prowadzenia.

kalkulator i dokumnety

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

  • Celem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej (PIT-5/PIT-5L)
  • Podatnik powinien ewidencjonować sprzedaż z oznaczeniem kolejnego numeru wpisu, datą uzyskanego przychodu i kwoty lub z zastosowaniem kas fiskalnych. Tak samo postępuje się z ewidencją kosztów uzyskania przychodów (wydatkami).
  • Zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy dokonywać w sposób chronologiczny, rzetelny, na podstawie dowodów księgowych, czyli między innymi faktur, rachunków, dowodów opłat czy raportów fiskalnych
  • Dokumenty te muszą zawierać dane podmiotu oraz numerację stron, datę wystawienia, przedmiot operacji i jej wartość, a także podpisy osób uprawnionych.

Księgę przychodów i rozchodów wraz z powiązanymi z nią dokumentami należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego, w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności.