Prowadzenie ewidencji ryczałtu

Prowadzenie ewidencji ryczałtu to prosta forma opodatkowania, w której podatek płaci się od przychodu i bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Stawki wynoszą od 2% do 17% i uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności. Obok księgi przychodów i rozchodów jest to najchętniej wybierana przez przedsiębiorców metoda.

kalkulacje i wykresy

Kto może skorzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jednostki mające możliwość opodatkowania w formie ryczałtu, to podatnicy:

  • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalnością gospodarczą,
  • osoby fizyczne osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
  • będący osobami duchownymi
  • osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, które zostały opisane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art.20 ust.1c ustawy
  • przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu przychodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą rozliczać się m.in. apteki, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy wytwarzające wyroby opodatkowane akcyzą. W powyższych przypadkach przychód może być opodatkowany na zasadach ogólnych.

W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.